Dàn lạnh Meluck MAC – Vỏ Nhôm

Compare

Mô tả

1.Nhiệt độ cho kho mát- 00C đến +100C. Model: MAC- Capacitykw : DT= 8K T0 = – 80C

( Fin space 4.0mm)

STT Thiết bị làm bay hơi dùng cho máy làm lạnh công nghiệp Công suất lạnh

R22-R404A

Công Suất

Khoảng

01 MAC17-135HE  (Þ 350-1 Fan)  Capacity : 3.67kw 2.0 HP
02 MAC25- 135HE (Þ350 – 1 Fan)  Capacity : 5.15kw 3.0 HP
03 MAC34- 235HE (Þ 350 – 2 Fans)  Capacity : 7.34kw 4.0 HP
04 MAC51-235HE (Þ 350 – 2 Fans)  Capacity : 10.36kw 5.0 HP
05 MAC51-335HE (Þ 350 – 3 Fans)  Capacity : 11.12kw 6.0 HP
06 MAC76- 335HE (Þ 350 – 3 Fans)  Capacity : 15.49kw 7.5 HP
07 MAC48- 145HE  (Þ450 -1 Fan)  Capacity : 9.98kw 5.0 HP
08 MAC64- 145HE  (Þ450 -1 Fan)  Capacity : 12.07kw 6.0 HP
09 MAC95- 245HE  (Þ450 -2 Fans)  Capacity : 19.95kw 8.0 HP
10 MAC127-245HE (Þ450 -2 Fans)  Capacity : 24.13kw 10 HP
11 MAC143-345HE (Þ450 -3 Fans)  Capacity : 29.93kw 15 HP
12 MAC191- 345HE (Þ450 -3 Fans)  Capacity : 36.29kw 18 HP
13 MAC191- 445HE (Þ450 -4 Fans)  Capacity : 39.9kw 20 HP
14 MAC254-445HE (Þ450 -4 Fans)  Capacity : 48.26kw 25 HP
15 MAC206-255HE (Þ 550 -2 Fans)  Capacity : 39.14kw 20 HP
16 MAC257- 255HE (Þ 550 -2 Fans)  Capacity : 46.48kw 23 HP
17 MAC385- 355HE (Þ 550 -3 Fans)  Capacity : 69.71kw 35HP
18 MAC290- 263HE (Þ 630 -2 Fans)  Capacity : 45.86kw 25 HP
19 MAC360- 263HE (Þ 630 -2 Fans)  Capacity : 65.05kw 30 HP
20 MAC310- 355HE (Þ 550 -3 Fans)  Capacity : 58.19kw 30 HP
21 MAC410- 455HE (Þ 550 -4 Fans)  Capacity : 78.29kw 40 HP
22 MAC514- 455HE(Þ 550 -4 Fans)  Capacity : 93.05kw 45 HP
23 MAC432- 363HE (Þ 630 -3 Fans)  Capacity : 82.19kw 40 HP
24 MAC540- 363HE (Þ 630 -3 Fans)  Capacity : 97.62kw 45 HP
25 MAC576- 463HE (Þ 630 -4 Fans)  Capacity : 109.52kw 50 HP
26 MAC720- 463HE (Þ 630 -4 Fans)  Capacity : 130.2kw 60 HP

Nhiệt độ cho kho trữ đông – 50C đến -180C. Model: MAC- Capacitykw : DT= 8K T0 = – 260C

     ( Fin space 6.0mm)

STT Thiết bị làm bay hơi dùng cho máy làm lạnh công nghiệp Công Suất lạnh

R22-R404A

Công Suất

Khoảng

01 MAC12-135ME (Þ 350 -1Fans)  Capacity : 2.95kw 2.5 HP
02 MAC17-135ME (Þ 350 -1Fan)  Capacity : 4.11kw 3.0 HP
03 MAC23-235ME (Þ 350 -2Fans)  Capacity : 5.9kw 5.0 HP
04 MAC35-235ME (Þ 350 -2Fans)  Capacity : 8.22kw 7.5 HP
05 MAC35-335ME (Þ 350 -3Fans)  Capacity : 8.87kw 8.0 HP
06 MAC52-335ME(Þ 350 -3Fans)  Capacity :12.35kw 10 HP
07 MAC33-145ME (Þ 450 -1Fan)  Capacity : 7.26kw 5.0 HP
08 MAC44-145ME (Þ 450 -1Fan)  Capacity : 8.68kw 7.5 HP
09 MAC65-245ME (Þ 450 -2Fans)  Capacity : 14.54kw 12 HP
10 MAC87-245ME (Þ 450 -2Fans)  Capacity : 17.39kw 15 HP
11 MAC98-345ME (Þ 450 -3Fans)  Capacity : 21.95kw 18 HP
12 MAC131-345ME (Þ 450 -3Fans)  Capacity : 26.03kw 20 HP
13 MAC131-445ME (Þ 450 -4Fans)  Capacity : 29.17kw 25 HP
14 MAC174-445ME (Þ 450 -4Fans)  Capacity : 34.68kw 30 HP
15 MAC141-255ME(Þ 550 -2Fans)  Capacity : 30.1kw 28 HP
16 MAC176-255ME (Þ 550 -2Fans)  Capacity : 35.24kw 30 HP
17 MAC264-355ME (Þ 550 -3Fans)  Capacity : 52.76kw 40 HP
18 MAC197-263ME  (Þ 630 -2Fans)  Capacity : 52.76kw 40 HP
19 MAC246+263ME (Þ 630 -2Fans)  Capacity : 56.29kw 45 HP
20 MAC210-355ME (Þ 550 -4Fans)  Capacity : 43.24kw 35 HP
21 MAC282-455ME (Þ 550 -3Fans)  Capacity : 56.29kw 50 HP
22 MAC352-455ME(Þ 550 -3Fans)  Capacity : 70.38kw 60 HP
23 MAC296-363ME (Þ 630 -3Fans)  Capacity : 62kw 50 HP
24 MAC370-363ME (Þ 630 -3Fans)  Capacity : 73.9kw 60 HP
25 MAC394-463ME (Þ 630 -4Fans)  Capacity : 82.57kw 70 HP
26 MAC493-463ME (Þ 630 -4Fans)  Capacity : 98.57kw 80 HP
  1. Nhiệt độ cho kho trữ đông -200C đến -250C . Model: MAC- Capacitykw : DT= 8K T0 = – 330C
    (Fin space 8.5mm)
STT Thiết bị làm bay hơi dùng cho máy làm lạnh công nghiệp Công suất lạnh

R22-R404A

Công suất khoảng
01 MAC9-135LE (Þ 350 -1Fan)  Capacity : 2.47kw 2.5HP
02 MAC13-135LE (Þ 350 -1Fan)  Capacity : 3.33kw 3.5 HP
03 MAC17-235LE (Þ 350 -2Fans)  Capacity : 4.49kw 5.0 HP
04 MAC26-235LE (Þ 350 -2Fans)  Capacity : 6.65kw 6.0 HP
05 MAC26-335LE (Þ 350 -3Fans)  Capacity : 7.32kw 7.5 HP
06 MAC39-335LE (Þ 350 -3Fans)  Capacity : 9.98kw 10 HP
07 MAC25-145LE (Þ 450 -1Fan)  Capacity : 6.27kw 6.0 HP
08 MAC33-145LE (Þ 450 -1Fan)  Capacity : 7.79kw 7.5 HP
09 MAC50-245LE (Þ 450 -2Fan)  Capacity : 12.54kw 12 HP
10 MAC65-245LE (Þ 450 -2Fan)  Capacity : 15.49kw 15 HP
11 MQC74-345LE (Þ 450 -3Fan)  Capacity : 18.81kw 18 HP
12 MAC98-345LE (Þ 450 -3Fan)  Capacity : 23.28kw 23 HP
13 MAC98-445LE (Þ 450 -4Fan)  Capacity : 25.18kw 25 HP
14 MAC131-445LE (Þ 450 -4Fan)  Capacity : 31.07kw 30 HP
15 MAC106-255LE (Þ 550 -2Fans)  Capacity : 25.14kw 25 HP
16 MAC132-255LE (Þ 550 -2Fans)  Capacity : 28.95kw 28 HP
17 MAC198-355LE (Þ 550 -3Fans)  Capacity : 43.43kw 35 HP
18 MAC150-263LE  (Þ 630 -3Fans)  Capacity : 35.24kw 30 HP
19 MAC185-263LE (Þ 630 -3Fans)  Capacity : 40.57kw 40 HP
20 MAC160-355LE (Þ 550 -4Fans)  Capacity : 37.7kw 30 HP
21 MAC210-455LE (Þ 550 -3Fans)  Capacity : 50.29kw 40 HP
22 MAC264-455LE (Þ 550 -3Fans)  Capacity : 57.8kw 50 HP
23 MAC222-363LE (Þ 630 -3Fans)  Capacity : 52.86kw 50 HP
24 MAC277-363LE (Þ 630 -3Fans)  Capacity : 60.76kw 60 HP
25 MAC296-463LE (Þ 630 -4Fans)  Capacity : 70.38kw 70 HP
26 MAC370-463LE (Þ 630 -4Fans)  Capacity : 80.95kw 80 HP

4.Nhiệt độ cho kho trữ đông -250C  đến -350C . Model: MAC-  Capacitykw : DT= 8K T0 = – 430C
(Fin space 10.0mm)

STT Thiết bị làm bay hơi dùng cho máy làm lạnh công nghiệp Công suất lạnh

R22-R404A

 

Công suất khoảng
01 MAC21-145JE (Þ 450 -1Fan)  Capacity : 5.8kw 7.5 HP
02 MAC28-145JE (Þ 450 -1Fan)  Capacity : 7.22 kw 10 HP
03 MAC43-245JE  (Þ 450 -2Fans)  Capacity : 11.69 kw 15 HP
04 MAC57-245JE (Þ 450 -2Fans)  Capacity : 14.54 kw 20 HP
05 MAC64-345JE  (Þ 450 -3Fans)  Capacity : 17.48 kw 25 HP
06 MAC85-345JE(Þ 450 -3Fans)  Capacity : 21.85 kw 30 HP
07 MAC85-445JE (Þ 450 -4Fans)  Capacity : 23.47 kw 35 HP
08 MAC113-445JE (Þ 450 -4Fans)  Capacity : 29.07 kw 40 HP
09 MAC92-255JE   (Þ 550 -2Fans)  Capacity : 25.24 kw 35 HP
10 MAC115-255JE (Þ 550 -2Fans)  Capacity : 29.43 kw 40 HP
11 MAC172-355JE (Þ 550 -3Fans)  Capacity : 44.19 kw 50 HP
12 MAC130-263JE(Þ 630 -2Fans)  Capacity : 35.3 kw 40 HP
13 MAC160-263JE(Þ 630 -2Fans)  Capacity : 41.24 kw 50 HP
14 MAC140-355JE (Þ 550 -3Fans)  Capacity : 37.9 kw 45HP
15 MAC183-455JE (Þ 550 -4Fans)  Capacity : 50.57 kw 60 HP
16 MAC230-455JE(Þ 550 -4Fans)  Capacity : 58.86 kw 65 HP
17 MAC192-363JE (Þ 630 -3Fans)  Capacity : 53.05 kw 60 HP
18 MAC240-363JE (Þ 630 -3Fans)  Capacity : 61.8 kw 80 HP
19 MAC256-463JE (Þ 630 -4Fans)  Capacity : 70.76 kw 90 HP
20 MAC320-463JE (Þ 630 -4Fans)  Capacity : 82.38 kw 100 HP

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Dàn lạnh Meluck MAC – Vỏ Nhôm”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *